Kenniskaravaan

RICHTLIJNEN CORONAVIRUS GEZOND EN VEILIG WERKEN

Deze richtlijnen zijn voor medewerkers en contacten van Torion een algemene en praktische invulling van de actuele kabinetsmaatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Met medewerkers worden zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers bedoeld.

Het doel is op een veilige manier te kunnen werken en te zorgen dat, indien noodzakelijk, een cliënt of gast op een veilige manier van de diensten gebruik kan maken.

ALGEMEEN

 • Werk zo veel mogelijk thuis.
 • Heb contacten, waar mogelijk, digitaal.
 • Bespreek de mogelijkheden met je coördinator.
 • Indien nodig worden middelen als mondkapjes, handschoenen en gel door Torion beschikbaar gesteld.

 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen 24 uur lang klachtenvrij is.

Val je in een van de risicogroepen, wees dan sowieso extra voorzichtig en werk vanuit huis.

 HUISBEZOEKEN

 • Huisbezoeken zijn tot nader order niet mogelijk tenzij strikt noodzakelijk.
 • Overleg altijd eerst met je coördinator als je vindt dat een huisbezoek noodzakelijk is.
 • Bij twijfel legt de coördinator de noodzaak voor aan de leidinggevende.
 • De coördinator kan meedenken over alternatieven voor huisbezoek en kan dit, waar mogelijk, faciliteren.

Huisbezoek kan dus alleen indien noodzakelijk en mits aan alle voorwaarden is voldaan. De medewerker heeft het recht om een cliënt tijdens het huisbezoek aan te spreken op een onveilige situatie en zo nodig het huisbezoek te beëindigen.

 Voorbereiding

 • Vlak voor het huisbezoek heb je telefonisch contact met de cliënt en inventariseer je of hij/zij en eventuele huisgenoten nog gezond zijn.
 • Je vraagt of cliënt er nog steeds prijs opstelt om het bezoek door te laten gaan. Zo niet dan wordt een nieuwe afspraak ingepland of anders zal de afspraak via bellen, beeldbellen of wandelen kunnen plaatsvinden.

 Tijdens het huisbezoek

 • Schud geen handen en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Was bij binnenkomst en vertrek handen met zeep of desinfecteer met handgel. Bij gebruik van handschoenen ook handgel gebruiken.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

 We vragen van de cliënt:

 • Bij aankomst de voordeur te openen en daarna afstand te nemen, zodat je de woning kan betreden met 1,5 meter afstand.
 • De situatie zo te creëren dat medewerker en cliënt op 1,5 m afstand een gesprek kunnen voeren.

 MAALTIJDVOORZIENING

Het huisbezoek via de Maaltijdvoorziening blijft wel doorgaan. Voor medewerkers van de maaltijdvoorziening gelden naast de regels van Torion ook de regels van Westerholm. Deze krijgen zij rechtstreeks van Westerholm. Zij worden door Vlechter! aangemeld om met voorrang in aanmerking voor vaccinatie te komen.

 PERSONENALARMERING

Alleen de strikt noodzakelijke aansluitingen en storingen worden in behandeling genomen om de huisbezoeken voor de Personenalarmering zoveel mogelijk te beperken. Overige aanvragen worden uitgesteld of uit handen gegeven.

 In ’t Nije Cruys

 • Medewerkers hebben vaste werkplekken. Bij Torion is maximaal 1 medewerker tegelijk per kantoor aanwezig.
 • De aanwezige medewerkers zijn beroepskrachten; vrijwilligers werken òf niet òf vanuit huis (telefonisch). Uitzonderingen daargelaten.
 • Bezoekers kunnen alleen op afspraak binnen komen.
 • We laten geen externen (bijvoorbeeld zaalhuur) in het pand.
 • Buiten de werkplek draagt ieder een mondkapje; bij eten/drinken kan dit tijdelijk af.

Tot slot

Wij kunnen niet vooraf alles bedenken of dicht timmeren en zullen naar bevinden handelen. Neem bij vragen of twijfel contact op met een van de beroepskrachten van Torion.

Dank voor je begrip en medewerking. Hopelijk kunnen we deze periode snel achter ons laten.