Stichting Fondsenbeheer Welzijn

Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren is in 1994 opgericht en is de rechtsopvolger van de Stichting bejaardenwerk Haren.

De Stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van maatschappelijke activiteiten die het welzijn in de zin van participatie bevorderen van (met namen  kwetsbare) inwoners van de voormalige gemeente Haren.

Uitkeringen (subsidies) aan derden en besteding van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting dan wel ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.

Criteria voor het verstrekken van een bijdrage zijn in beginsel:

  • Er moet sprake zijn van cofinanciering;
  • Er wordt geen bijdrage verstrekt in de exploitatie van projecten;
  • Er wordt geen bijdrage verstrekt in de ontwikkelingskosten van projecten waarvan niet vaststaat dat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd;
  • Er wordt een maximum van €5000,- gehanteerd voor de te verstrekken bijdrage;
  • Er worden geen bijdragen verstrekt aan particuliere initiatiefnemers .

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit de Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren kunnen zich wenden tot de secretaris van het bestuur van de stichting,

de heer T. Sieling. Email: St.F.W.Haren@gmail.com