Bestuur

Torion heeft een toezichthoudend bestuur. Het bestuur van Torion is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de prestaties van de organisatie. Het bestuur ziet tevens toe op het naleven van de wet- en regelgeving.

De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de directeur. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering op hoofdlijnen. De onderlinge verantwoordelijkheids- en taakverdeling staat beschreven in het Bestuurs- en Directiereglement.

Bestuursvergaderingen

Het toezicht wordt uitgeoefend middels bestuursvergaderingen. Die worden ongeveer zesmaal per jaar ’s avonds gehouden. Tijdens deze vergaderingen wordt het bestuur door de directeur geïnformeerd over de gang van zaken. Vooral in de vorm van kwartaalrapportages, zowel financieel als inhoudelijk. Daarnaast worden het jaarplan, nieuwe beleidsvoorstellen, de meerjaren-strategie, de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Behalve de vergaderingen zorgt het bestuur ook voor vertegenwoordiging tijdens relevante representatieve activiteiten. De voorzitter heeft naast de bestuursvergaderingen ook regelmatig bilateraal overleg met de directeur.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Daarbinnen is een taakverdeling van voorzitter en penningmeester. Er zijn ook nog bijkomende taken die onder de bestuursleden verdeeld worden. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Dhr. T.A.M. Louwe (voorzitter)

Dhr. H.M. Hemmen (penningmeester)

Mw. R. de Lang (lid)

Dhr. W.F.W. Timmer (lid)

Vacature (lid)

 Torion ‘welzijn voor jong en oud’ in Haren is op zoek naar een bestuurslid(onbezoldigd)

 Wij zoeken iemand die maatschappelijk betrokken is met expertise op het gebied van het Sociaal Domein. Torion staat volop in het proces van maatschappelijke veranderingen. Wij zoeken mensen met de ambitie om de toekomst van Torion mee richting te willen geven, onder andere met het oog op een op handen zijnde gemeentelijke herindeling.

Bestuurlijke taken:

> Een actieve en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het besturen van de stichting Torion en haar maatschappelijke doelstelling op inspirerende wijze representeren.

> Alert de kwaliteit volgen, lettend op doelmatigheid en continuïteit van het functioneren van de organisatie.

> Als klankbord fungeren voor de directeur.

> Het beleid en het functioneren van de werkorganisatie toetsen en toezicht houden.

> Deelnemen aan in- en externe overleggen, waaronder een jaarlijkse bestuurlijke zelfevaluatie.

> Kennis en deskundigheid op peil brengen en houden die relevant is voor de functie.

Meer informatie en reageren?

Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met de directeur Don ten Brink (tel. 050-534 41 73) of met Tjardo Louwe, voorzitter bestuur (na 18:00 uur 06 517 16 069). Op verzoek sturen wij een informatiepakket toe met een profiel, reglementen, jaarrekening en jaarplan van de organisatie. U kunt reageren tot 19 april, gericht aan het bestuur Torion. E-mailadres: d.tenbrink@torion.nl