Bestuur

Torion heeft een toezichthoudend bestuur. Het bestuur van Torion is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de prestaties van de organisatie. Het bestuur ziet tevens toe op het naleven van de wet- en regelgeving.

De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de directeur. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering op hoofdlijnen. De onderlinge verantwoordelijkheids- en taakverdeling staat beschreven in het Bestuurs- en Directiereglement.

Bestuursvergaderingen

Het toezicht wordt uitgeoefend middels bestuursvergaderingen. Die worden ongeveer zesmaal per jaar ’s avonds gehouden. Tijdens deze vergaderingen wordt het bestuur door de directeur geïnformeerd over de gang van zaken. Vooral in de vorm van kwartaalrapportages, zowel financieel als inhoudelijk. Daarnaast worden het jaarplan, nieuwe beleidsvoorstellen, de meerjaren-strategie, de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Behalve de vergaderingen zorgt het bestuur ook voor vertegenwoordiging tijdens relevante representatieve activiteiten. De voorzitter heeft naast de bestuursvergaderingen ook regelmatig bilateraal overleg met de directeur.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Daarbinnen is een taakverdeling van voorzitter en penningmeester. Er zijn ook nog bijkomende taken die onder de bestuursleden verdeeld worden. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Dhr. T.A.M. Louwe (voorzitter)

Dhr. H.M. Hemmen (penningmeester)

Mw. R. de Lang (lid)

Dhr. W.F.W. Timmer (lid)

Dhr. T.J.J. Sieling (lid)